|

نتایج جستجو :

  • پس از کشته‌شدن پیران و پیوستن گودرز به دیگر پهلوانان تا درفش پیروزی را بر بلندای رزمگاه بنشاند، پهلوانان او را بسیار…

  • پس از پیکار ده تن از پهلوانان ایرانى با ده تن از جنگاوران تورانى که به پیروزى بى‌چون و چراى ایرانیان انجامید و نبرده…