|

نتایج جستجو :

  • «زیبا آن چیزی است که مفید باشد و هر آنچه زیان‌آور است، زشت است». هنرمند یعنی اشتیاق دائمی به خلق اثر برای انتقال…