|

نتایج جستجو :

  • اقیانوس منجمد جنوبی دارای پاک‌ترین هوا روی کره زمین است، اما چیزی بیش از فقدان فعالیت انسانی در آن دخیل است.