|

نتایج جستجو :

  • چند ماه قبل که موضوع حمله طالبان به افغانستان و بعدتر مقاومت پنجشیر در برابر طالبان داغ بود، عضو چند کانال خبری…