|

نتایج جستجو :

  • رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش با رمز مقدس یا زهرا (س)، برای حفظ آمادگی نیروهای مسلح در دفاع از کیان کشور در مقابل…