|

نتایج جستجو :

  • آقا! یکی برود به آقای شهردار بگوید پارک حمام نیست که زنانه‌-مردانه داشته باشد. پارک، پارک است. همان دشت و صحرایی است…

  • وامویری، ستاره تکواندوی کشور کنیا پس از زمین خوردن در حمام، جان خود را از دست داد.