|

نتایج جستجو :

  • شرط توسعه‌یافتگی یک کشور، در میزان دسترسی زنان و مردان جامعه به منابع و نیز بهره‌مندی از دستاوردهای توسعه با وجود…