|

نتایج جستجو :

  • اوج درگیری و حمله به پزشکان و کادر درمان با آغاز پاندمی کرونا همراه شد. مرگ‌های پشت هم، نبود دارو، تخت و سایر تجهیزات…