|

نتایج جستجو :

  • افراسیاب پس از گریختن از برابر کیخسرو و پس از ترک گنگ‌دژ، یکه و تنها در شکاف کوهى آشیانه گرفت و هیچ نمى‌دانست که این…

  • با گریختن افراسیاب از گنگ‌دژ، خسرو یک سالى را در شارستانى بماند که سیاوش بنیاد نهاده بود و به بهشتى مى‌مانست؛ از…

  • آخرین پناهگاه شاه توران پس از گریختن از برابر کیخسرو، گنگ‌دژ بود. افراسیاب یک‌سالى را در گنگ‌دژ با دلى لرزان و آهى…

  • در پی نبرد پایانى خسرو با افراسیاب که به شکست شاه توران انجامید، گرسیوز گجسته و جهن، فرزند افراسیاب، در بند سپاه ایران…

  • در پى شکست شبیخون افراسیاب و کشته‌شدن گروه انبوهى از سپاهیان چینى و ختنى که به یارى تورانیان آمده بودند و در پی…

  • خسرو را سر آرام‌‌گرفتن نبود تا آتش خشم برخاسته از خون به‌ستم‌ریخته پدر و آوارگى مادر را فروبنشاند و افراسیاب را از پاى…

  • در پى شکست افراسیاب از خسرو و فروریختن دیوارهاى گنگ‌دژ، افراسیاب با اندک یاران نزدیک خود راه گریز در پیش گرفت و کوشش…

  • آن‌گاه خسرو فرمان داد پوشیدگان افراسیاب را نزد او آورند. بانوان مشکوى افراسیاب پنداشتند که خسرو سوداى پریشانى آنان را…

  • پس از آنکه دیوارهاى بلند گنگ دژ چون آوارى سنگین فروریخت و خسرو به درون دژ راه یافت و افراسیاب با اندوه، گرفتارآمدن…

  • افراسیاب پس از شکستى دردناک از نواده خویش و آگاهى از اینکه رستم از سویى دیگر بر او تازش گرفته و دور نیست که در میان دو…