|

نتایج جستجو :

  • عضو اسبق کارگری شورای‌عالی کار گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به‌هیچ‌عنوان…