|

نتایج جستجو :

  • کریستف کلمب مأموریت داشت تا راهی به شرق پیدا کند، اما تصادفا از غرب سر درآورد. او با قشونی مجهز رهسپار سرزمین‌های…