|

نشست مسیرهای توسعه در ایران؛

به جای غر زدن، الگوی توسعه ارائه دهید

«نهاد سازی آداب دارد. روشنفکران مشروطه از ابتدا الگو داشتند. وقتی محمد علی شاه مجلس را به توپ بست از یک طرف ستارخان و باقرخان از طرف دیگر خان بختیاری و سردار اسعد به میدان می‌آید، ببینید، چه طیفی را توانستند قانع کنند. آیا چنین اقناعی را بین خودمان می‌بینید؟»

«می‌بایست نخبه‌ها این الگو را داشته باشند، ما این الگو را نداریم، در صورتی که روشنفکران مشروطه این الگو را داشتند. به موقع هم عقب می‌کشیدند. دکتر مصدق جام  شوکران ۲۸ مرداد را سر کشید، تا نهادهایی که ساخته بودند را حفظ کند.»

«می‌گویند دموکراسی نیست، مقوله گفتمان  توسعه را به  بعد از  دموکراسی موکول می‌کنیم. یکی باید آن‌ها را باد بزند! ناصرالدین شاه مگر مشروطه‌خواهان را باد می‌زد و بهشان فالوده می‌داد؟  

«زندگیشان را می‌کنند، همیشه غر می‌زنند، اما سر یک الگوی توسعه یک بحث حداقلی نمی‌کنند!»

نشست مسیرهای توسعه در ایران، جمعه ۴ اسفند ماه با حضور  کمال اطهاری ( اقتصاد دان)  و محمد قاسمی (اقتصاددان)  برگزار شد.