|

مستندی کوتاه از مهاجرت پناهجویی ایرانی

وقتی رفتیم غروب بود

براساس آخرین آمار رصدخانه مهاجرت، تعـداد پناهجویـان ایرانی در سـال ۲۰۲۲ نسـبت بـه ۱۰ سال گذشته دو برابر شده است.

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق هدی هاشمی دبیر تحریریه شبکه شرق
 بسیاری هرآنچه دارند حراج می کنند و در مسیرهای خطرناک و غیرقانونی، تن به مهاجرت و پناه‌جویی می‌دهند. براساس گزارش سازمان ملل سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر از پناه‌جویان در مسیر گم می‌شوند و از سرنوشت آنها خبری نیست و این فقط بخشی از تراژدی مهاجرت و پناه‌جویی است. این گزارش داستان مهاجرت و پناه‌جویی را از چهار زاویه روایت می‌کند.