|

گفتگو با فرزانه فصیحی دونده ایران در مسابقات جهانی

فصل دوم- برداشت چهارم | استاد کارهای محال

فرزانه فصیحی می‌گوید: «اولین بودن سخته ولی برایم زیباست که راه را برای دختران ایرانی، باز می کنم. شاید نسل های بعدی بتوانند در مسابقات جهانی، مقام بیاورند.»

آخرین تمرین، فرزانه فصیحی دونده ایرانی پیش از اعزام به مسابقات جهانی که قرار است روز یکشنبه هفته آینده، در مجارستان برگزار شود. پر فشار بود.چندین بار در حین تمرین وزنه های سنگین از دستش رها شد. خسته ولی در عین حال امیدوار بود.