|

غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفت و گو با شرق؛

یک اقلیت خود را فرزند ارشد نظام می‌داند

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس: کسی که خودش را حق و حاکم مطلق بداند حرف های عجیبی می زند و رفتار غریبی نشان می دهد، اما در همین مجلس که خیلی فراگیر نیست و از جریانات سیاسی مختلف در آن حضور ندارد هم این جریان محدود شده است.

غلامرضا نوری قزلجه: جریانی در مجلس است که هم در مجلس و هم جامعه در اقلیت اند اما سرو صدای بلندی دارند و خود را فرزند ارشد نظام می دانند و ادعا دارند گلوگاه های قدرت در دست آنهاست و هرآنچه بخواهند اتفاق می افتد و محدودیتی هم برایشان نیست.