|

صدور تاییدیه مرگ مغزی توسط پزشکان ویژه

ملاک مرگ مغزی و مجوز برداشت اعضا، فرمی از وزارت بهداشت است که توسط چهار گروه از پزشکان معتمد وزارت مذکور تایید می شود.

ملاک مرگ مغزی و مجوز برداشت اعضا، فرمی از وزارت بهداشت است که توسط چهار گروه از پزشکان معتمد وزارت مذکور شامل جراح اعصاب، داخلی اعصاب، داخلی و بی‌هوشی پس از معاینات بالینی مجزا، تکمیل و توسط یک پزشک از سازمان پزشکی قانونی به عنوان نماینده قوه قضاییه تایید می‌شود.