|

گفت‌وگوی «شبکه شرق »با محمدرضا جوادی یگانه:

ساختار دوراهی اجتماعی در جامعه چگونه است؟

محمدرضا جوادی یگانه: دو راهی اجتماعی بحثی است که شخص منافع فردی خودش را دنبال میکند. یک نوع دیگر دو راهی اجتماعی موضوعی است که فرد حاضر نیست هزینه کوتاه مدت بدهد و در نتیجه سود بلند مدت را از دست می دهد.