|

محسن برهانی، وکیل و حقوق‌دان در گفت و گو با «شبکه شرق» مطرح کرد:

نظام حقوقی فکری به حال قوانین زنان بکنید

برهانی: هنر این است که نظام تقنینی ایران قبل از اینکه این فشار اجتماعی بر سر زنان بیاید، مطالبات آنها را بشنود و تا جایی که می تواند تغییرات را در قوانین ایجاد کند.

برهانی: هنر این است که نظام تقنینی ایران قبل از اینکه این فشار اجتماعی بر سر زنان بیاید، مطالبات آنها را بشنود و تا جایی که می تواند تغییرات را در قوانین ایجاد کند. اگر این اتفاق بیفتد، ما با یک حرکت اجتماعی که تبدیل به یک حرکت قانونی می شود مواجه می شویم. والا حرکت اجتماعی به مسیر خودش ادامه می دهد، نظام تقنینی را به چالش می کشد.