|

از تاج عروس تا ماشین سنگین

کاپیتان اتوبوس مسافربری می‌گوید با تمام سختی‌ها و مسئولیت‌هایی که بر عهده‌اش است، آرامش و امنیت مسافرانش برهمه چیز ارجحیت دارد.