|

رضا امیدی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با شبکه شرق (بخش دوم):

مدارسی برای پرورش آقازاده‌ها

دکتر امیدی در این گفت‌وگو به تشریح وضعیت عدالت آموزشی در مدارس کشور پرداخته است.

هدی هاشمی دبیر تحریریه شبکه شرق

در کشور مدارسی برای طبقات خاص و گروه‌های سیاسی خاص ایجاد شده است که این طبقات می توانند، مدارس ویژه خودشان را داشته باشند. آن مدارس ویژه کارکردهای متفاوتی هم دارد.

مشروح این گفت‌وگو را در