|

مستندی کوتاه درباره اپیدمی خودکشی در شهری کوچک؛

صدای مرگ مرا می شنوید؟

چرا جوانان این شهر کوچک خودکشی را تنها راه حل خود می دانند؟

داستان دو جوان ما را به شهر کوچکی در شمال استان فارس، کشاند. شهری که در آن  تقریبا همه یک نفر را می شناسند که خودکشی کرده است. 

گزارشی از فرانک جواهری و ریحانه جولایی