|

مستندی کوتاه درباره اپیدمی خودکشی در شهری کوچک؛

صدای مرگ مرا می شنوید؟

چرا جوانان این شهر کوچک خودکشی را تنها راه حل خود می دانند؟

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق ریحانه جولایی خبرنگار شبکه شرق

داستان دو جوان ما را به شهر کوچکی در شمال استان فارس، کشاند. شهری که در آن  تقریبا همه یک نفر را می شناسند که خودکشی کرده است. 

گزارشی از فرانک جواهری و ریحانه جولایی