|

باز «دم» | قسمت سوم

در این ویدئو نیاز و مادرش خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیشان می‌گویند.

نیایش ۱۱ ساله و دانش‌آموز است. 

زندگی‌اش مثل همه ماست اما یک اتفاق باعث شد که نیایش کمی متفاوت زندگی کند.

در این ویدئو او و مادرش خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیشان می‌گویند.

این نفس ادامه دارد…