|

نرگس ملک‌زاده، کارشناس تعلیم و تربیت پاسخ می‌دهد؛

بعد از ٢ سال کرونایى معلمان با چه چالش‌هایی روبرو هستند

معلمان در این سال تحصیلى مطالباتى دارند، مهمترین درخواستشان اجراى رتبه بندى، تصمیم گیرى درباره کمبود نیرو و آزادى معلمان زندانى است.

اگر از معلمان بپرسید، ٢ سال گذشته تحصیلى را چگونه تدریس کردید؟ خیلى هاشان مى گویند، "به سختى." آموزش به صورت ترکیبى جوابگوى بسیارى از معلمان و خانواده هایشان نبود.