|

باز «دم» | قسمت اول

در این ویدئو بابک ۳۸ ساله خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگی‌اش می‌گوید.

بابک ۳۸ ساله و یک ورزشکار است. 

زندگی‌اش مثل همه ماست اما یک اتفاق باعث شد که بابک کمی متفاوت زندگی کند و همسرش باید تصمیم مهمی را می‌گرفت.

در این ویدئو او خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگی‌اش می‌گوید.

این نفس ادامه…