|

زنان خبرنگار از تبعیض‌ها می‌گویند؛

دشواری زن بودن

‌«شبکه شرق» به‌ بهانه روز خبرنگار پای صحبت‌های خبرنگاران زن نشسته‌‌ است.

ثمر فاطمی خبرنگار اجتماعی شبکه‌شرق

«شبکه شرق» به‌ بهانه روز خبرنگار پای صحبت‌های خبرنگاران زن نشسته‌‌است؛ زنانی که بیش از نیمی از تحریریه‌ها را به خود اختصاص داده اما همچنان با انواع و اقسام تبعیض‌ها دست به گریبان هستند.