|

اینجا چراغی روشن است…

داشتیم فکر می‌کردیم که برای روز خبرنگار چه کارى انجام دهیم که ادای دینی باشد به همه اعضای خانواده شرق.

داشتیم فکر می‌کردیم که برای روز خبرنگار چه کارى انجام دهیم که ادای دینی باشد به همه اعضای خانواده شرق.

از ایده صدا به تصویر رسیدیم.

این صداها بخشی از مکالمات رومزه همکاران ما با همدیگر است.