|

راز مگو | قسمت هشتم

در این قسمت آموزش می‌دهیم که هیچ کس حق ندارد بدن کودک را لمس کند و یا از او عکس بگیرد.

هدی هاشمی خبرنگار اجتماعی شبکه شرق

  چطور به کودکان آموزش دهیم که بدنشان متعلق به خودشان است و هیچ کس حق ندارد بدن کودک را لمس کند و یا از او عکس بگیرد.