|

راز مگو- قسمت هفتم | چگونه «نه گفتن» را آموزش دهیم؟

هدى هاشمى- در این قسمت مى خواهیم به خانواده ها بگویم که چطور مهارت "نه گفتن" را به کودکانشان یاد دهند. تقویت مهارت "نه گفتن" یکى از مهمترین آموزش هاى والدین است.