|

برداشت 10| لادن مظفری، مربی فوتسال

لادن مظفری مربی است که سالها در عرصه مربیگری فوتسال و فوتبال تلاش کرده و به قول خودش خاک اینکار را خورده است.

لادن مظفری مربی است که سالها در عرصه مربیگری فوتسال و فوتبال تلاش کرده و به قول خودش خاک اینکار را خورده است. او از سالها قبل تلاش کرده تا دختران ایران هم بتوانند فوتبال بازی کنند. مظفرى این رویای دخترهای نوجوان ایرانی را به واقعیت تبدیل کرده است.

تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل منفرد