|

گفت‌وگوی «شبکه شرق» با سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان؛

پنجشیر آخرین نقطه مبارزه برای حق مردم

صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان در مصاحبه با شبکه شرق از اهداف و روش مبارزه این گروه و آینده افغانستان می گوید.

دره پنجشیر در شمال افغانستان تنها نقطه باقیمانده از این کشور است که در مقابل طالبان مقاومت می کند. پنجشیر در مقاومت تاریخ طولانی دارد. احمد شاه مسعود، فرمانده اسطوره ای افغانستان سالها در این دره می جنگید. حالا و پس از سیطره دوباره طالبان بر افغانستان احمد مسعود پسر او راه پدر را در پیش گرفته و نیروی نظامی را شکل داده که در مقاومت دوم در مقابل طالبان ایستاده…