|

برداشت 9 | مژگان ایلانلو، مستندساز

مژگان ایلانلو سال‌هاست با آثاری چون، آسمان امن است، ریشه در خویش، مثل یک زن روی موضوعات خاص دست گذاشته است. نگاهی متفاوت و سرشار از امید و رنگ، آثار او را متفاوت کرده است. این یک برداشت عادی است!