|

گزارش شبکه شرق از فقر در افغانستان؛

کودکانی برای فروش، نانی که نیست

بعد از روی کار آمدن طالبان نگرانی از فقر شدید و کمبود مواد غذایی در بین مردم افغانستان افزایش پیدا کرده است.

بعد از روی کار آمدن طالبان نگرانی از فقر شدید و کمبود مواد غذایی در بین مردم افغانستان افزایش پیدا کرده است.

شهروندان کابل می‌گویند، آنان براى گذران زندگى به گدایی روی آوردند و برخى خانواده‌ها مجبورند کودکان خود را بفروشند تا جان دیگر اعضاى خانواده خود را از گرسنگى نجات دهند.

عباس…