|

مجموعه سقوط افغانستان- قسمت چهارم

قحطی؛ سوءتغذیه در کمین کودکان افغانستان

در شرایطی که افغانستان شاهد بدترین بحران غذایی در طول تاریخ است، نزدیک به ۵ میلیون کودک افغان در آستانه قحطی‌اند و حدود یک میلیون کودک زیر ۵ سال، دچار سوءتغذیه‌اند.

در شرایطی که افغانستان شاهد بدترین بحران غذایی در طول تاریخ است، نزدیک به ۵ میلیون کودک افغان در آستانه قحطی‌اند و حدود یک میلیون کودک زیر ۵ سال، دچار سوءتغذیه‌اند.

واین وضعیت با روی کار آمدن طالبان وخیم‌تر شده و به دیگر حوزه‌ها از جمله تعطیلی آموزش کودکان و خرید و فروش آنها نیز رسیده است.