|

راز مگو

قسمت اول / چرا خودمراقبتی مهم است؟

هرازگاهی خبرهای از کودک آزاری، تعرض و تجاوز به کودکان منتشر می شود. خبرهایی که تا مدت ها مردم را عصبانی می کند و آنها در شبکه های اجتماعی به آن واکنش نشان می دهند.

هرازگاهی خبرهای از کودک آزاری، تعرض و تجاوز به کودکان منتشر می شود. خبرهایی که تا مدت ها مردم را عصبانی می کند و آنها در شبکه های اجتماعی به آن واکنش نشان می دهند. موضوعی که دربرخی خانواده‌ها و سیستم آموزشی کشورهم به عنوان یک «راز مگو» مطرح می‌شود.

کودکان در آموزش خودمراقبتی آگاه می…