|

پس از ۲۰ سال تلاش، درخواست دوباره زنان افغانستان؛

مجموعه سقوط افغانستان- قسمت سوم

زنان افغانستان طی ۲۰ سال جمهوری، برای حضور در جامعه تلاش زیادی کردند و در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتند.

زنان افغانستان طی ۲۰ سال جمهوری، برای حضور در جامعه تلاش زیادی کردند و در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتند

اما با شروع حاکمیت طالبان بر افغانستان شرایط و قوانین شرع تغییرات محسوسی را ایجاد کرد، بدین صورت که زنان به خانه‌ها بازگردانده شدند، مکاتب برای دختران ممنوع شد و زنان از مشاغل دولتی برکنار شدند.