|

آنچه از من نمی‌دانی؛

قسمت اول | صادق زیباکلام(1)

صادق زیبا کلام چهره مشهوری است،هم در سیاست وهم در مجامع دانشگاهی.او به واسطه فعالیت‌های سیاسی اش با بسیاری از مقامات ومسئولان دولتی نزدیک بوده وگاه درنقش مشاور نقش مهمی در سیاست داخلی ایران داشته است.

شهرزاد همتی دبیر گروه جامعه

صادق زیبا کلام چهره مشهوری است،هم در سیاست وهم در مجامع دانشگاهی.او به واسطه فعالیت‌های سیاسی اش با بسیاری از مقامات ومسئولان دولتی نزدیک بوده وگاه درنقش مشاور نقش مهمی در سیاست داخلی ایران داشته است.اماشهرت صادق زیبا کلام به خاطر موضع گیری ها وصراحت بیانش در این مواضع است.دردیدار های نوروزی شرق به خانه او رفتیم تا مخاطبان شرق را با زوایای دیگرشخصیت اوخاصه زندگی خصوصی اش بیشتر آشنا کنیم.<…