|

دَه مورد اثرگذار در یک قرن ادبیات داستانی در ایران کدام‌اند؟

از یکی‌بود یکی‌نبود جمالزاده و بوف کور هدایت تا انتشار داستان‌های مردم‌پسند و مطرح شدن نظریه‌های ادبی.