|

۱۰ اتفاق مهم حوزه علم

به انتخاب عبدالرضا مقدسی، عطا کالیراد، ژان رونه‌روآ و هارارلد فریش، ۱۰ اتفاق بزرگ و مهم در حوزه علم از کشف پلی‌سیلین تا انرژی هسته‌ای و کشف سیاره‌های فراخورشیدی را مرور کنیم.

به انتخاب عبدالرضا مقدسی، عطا کالیراد، ژان رونه‌روآ و هارارلد فریش، ۱۰ اتفاق بزرگ و مهم در حوزه علم از کشف پلی‌سیلین تا انرژی هسته‌ای و کشف سیاره‌های فراخورشیدی را مرور کنیم.

نظر شما چیست؛ آیا اتفاق(های) تاثیرگذار دیگری نیز وجود داشته؟