|

کنکور 1401 حذف می‌شود؟

سازمان سنجش از برخی تغییرات کنکور سراسری برای سال های آینده رونمایی کرده است. آیا این تغییرات مقدمه ای برای حذف کنکور خواهد بود؟