|

پلاسکویی که درس عبرت نشد

۵ سال از آتش سوزی و فروریختن پلاسکو گذشت.

آتش‌سوزی پلاسکو شروع دوباره بحث ایمنی ساختمان بود

اما متولی بررسی ایمنی ساختمان چه نهادی است؟

آیا امکان تکرار حادثه پلاسکو وجود دارد؟

محبوبه محمدی در این گزارش به این موضوع پرداخته است