|

مبلغ وام ازداوج در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

به گزارش مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مجلس گفت: وام ازداوج در سال ۱۴۰۱ برای زوج ۱۵۰ میلیون و برای زوجه نیز ۱۵۰ میلیون (جمعا ۳۰۰ میلیون) با بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.