|

نه به فاشیسم واکسن

«نه به فاشیسم واکسن»؛ شعار اتریشی‌ها علیه محدودیت‌های جدید دولت