|

بازار در قبضه روغن و فیلتر تقلبی خودرو

به تازگی ویدئوهایی به دست شرق رسیده که از کیفیت پایین روغن فیلتر هوا گزارش می‌دهند.

به تازگی ویدئوهایی به دست شرق رسیده که از کیفیت پایین روغن فیلتر هوا گزارش می‌دهند.

پیگیری ما حاکی از آن است که بسیاری از روغن‌های خارجی موجود در بازار تقلبی‌ست.