|

بازار در قبضه روغن و فیلتر تقلبی خودرو

به تازگی ویدئوهایی به دست شرق رسیده که از کیفیت پایین روغن ث فیلتر هوا گزارش می‌دهند.

پیگیری ما حاکی از آن است که بسیاری از روغن‌های خارجی موجود در بازار تقلبی‌ست.