|

نگران تمامیت ارضی ایرانم

موضع‌گیری‌های سیاسی اخیر شما نسبت به زمانی که ایران بودید محافظه‌کارانه تر شده.

موضع‌گیری‌های سیاسی اخیر شما نسبت به زمانی که ایران بودید محافظه‌کارانه تر شده. آیا مهاجرانی از مواضع سال‌های وزارتش عقب نشینی کرده؟

عطاالله مهاجرانی به این سوال پاسخ می‌دهد.