|

خواسته مردم از مجلس چیست؟

این روزها مجلس طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» را مطرح کرده است.

این روزها مجلس طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» را مطرح کرده است.

ما هم این طرح را در میان یک لیست ۱۰ تایی از اولویت های روز قرار دادیم و از شما خواستیم سه اولویتی که مجلس باید سریع تر به آن رسیدگی کند را انتخاب کنید.

پاسخ مردم را ببیند.