|

واکس در دستان خانم معلم

با روی‌کار آمدن طالبان، بسیاری از معلمان مدارس دخترانه در افغانستان اجازه تدریس ندارند.

عباس پویا از افغانستان گزارش می‌دهد: با روی‌کار آمدن طالبان، بسیاری از معلمان مدارس دخترانه در افغانستان اجازه تدریس ندارند.

هدیه و هوگی؛ یکی معلم و دیگری کارمند، تا پیش از روی کار آمدن طالبان با حقوقشان گذران زندگی می‌کردند و حالا زندگی برایشان سخت می‌گذرد.