|

تلخی انتظار کامیون‌داران قند

زهرا مشتاق گزارش می‌دهد: رانندگان کارخانه قند فریمان می‌گویند باید ساعت ها در صف هاى طولانى منتظر باشند تا بلکه بتوانند بعد از گذشت چند ساعت وارد کارخانه شوند.

آنها مطالبات ساده‌ای دارند که معتقدند باعث بهبود وضعیت آنها می‌شود.