|

پیاده روی اولین زن چینی در فضا

فضانوردان چینی مستقر در ایستگاه فضایی چین اولین پیاده روی فضایی خود را خارج از ایستگاه فضایی چین انجام دادند. وانگ یاپینگ نخستین فضانورد زن چینی است که توانسته است این پیاده روی فضایی را انجام دهد.