• 2
  • جوانان ایران از کی تبعیض را احساس کردند؟

وتور محرکه بیشتر این اعتراضها نابرابری است؛ نابرابری اقتصادی، نابرابری ارزشی و نابرابریهای اجتماعی و گاهی هم نابرابری نسلی...

ارسال نظر